ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 20 decembrie 2019, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante:

 

Consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. – 1 post

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. – 1 post

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director – 1 post

Consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Avizări, Contracte și Servicii Teritoriale, Direcția Juridică – 1 post

Consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciul Contencios, Juridic și Expertize, Direcția Juridică – 1 post

 

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 20.12.2019 ora 11:00 şi un interviu, în termenul legal.

În cadrul concursului se desfăşoară probele suplimentare eliminatorii de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator și de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză.

Data de susţinere a probelor suplimentare: 19.12.2019,

 • testare a cunoştinţelor de operare pe calculator ora: 9:30;
 • testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză: ora 14:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 18.11-09.12.2019.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E.sunt:

 1. Studii de specialitate: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice
 2. Perfecționări (specializări): - Nu este cazul
 3. Vechime în specialitatea studiilor: 7 ani;
 4. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare PC – cunoștințe Word, Excel, utilizare e-mail și Internet: nivel mediu, testate prin probă suplimentară
 5. Limbi străine: Limba engleză – nivel mediu testată prin probă suplimentară
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare: - aptitudini de a desfășura activități complexe, capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficientă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare.
 7. Cerințe specifice: Nu este cazul
 8. Competenta managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): Nu este cazul

 

Atribuțiile postului: 

I. Consilierul juridic are următoarele atribuții generale:

 1. Îndeplinește activități specifice privind promovarea, monitorizarea și susținerea egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană și membrii familiilor lor care își exercită drepturile pe teritoriul României, fără discriminare, pe motiv de cetățenie și fără restricții sau obstacole nejustificate în calea dreptului lor la liberă circulație;
 2. Acordă sprijin de specialitate lucrătorilor din Uniunea Europeană și membrilor familiilor acestora, în cadrul procedurilor administrative-jurisdicționale derulate de către Consiliu, în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării, în mod uniform, pe teritoriul României, a drepturilor conferite prin art. 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin art. 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
 3. Analizează legislația specifică și cea conexă aplicabilă drepturilor lucrătorilor din Uniunea Europeană și membrii familiilor lor;
 4. Asigurară o evidență în format electronic a hotărârilor emise de Colegiul Director în cazurile gestionate de compartiment;
 5. Informează cu privire la stadiul dosarelor
 6. Acordă asistență de specialitate compartimentelor Consiliului întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului;
 7. Solicită asistență de specialitate din partea compartimentelor de specialitate;
 8. Se ocupă de corespondența cu terț

II. Consilierul juridic are următoarele atribuții în ceea ce privește îndeplinirea actelor procedurale și respectarea condițiilor de formă și fond cu privire la realizarea procedurii de soluționare a petițiilor și sesizărilor:

 1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
 2. Comunică petentului răspunsul initial;
 3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
 4. Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
 5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în vederea asigurării unui analize obiective a soluționării cauzei;
 6. Consemnează în registrul de evidență a audierilor ziua și ora la care vor avea loc ședințele de audieri, numele titularului de dosar, numărul dosarului, numărul petiţiei și numele părților;
 7. Întocmește lista cu dosarele programate pentru audierile ce urmează a avea loc, o afișează la sediul instituției (avizier) cu cel puțin o zi înainte de începerea fiecărei ședințe;
 8. Urmare procedurii de citare a părților, asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare și consemnează, într-o minută, susținerile părților prezente;
 9. Încrucișează punctele de vedere comunicate și acordă părților termen pentru transmiterea concluziilor scrise;
 10. Redactează rezoluția cu privire la demararea procedurii de investigație (după caz), la solicitarea titularului de dosar, o înregistrează și o transmite, împreună cu dosarul, compartimentului de specialitate din cadrul instituției;
 11. Acordă informații, la sediul instituţiei, telefonic, în scris sau prin e-mail, persoanelor care solicită detalii cu privire la stadiul dosarului în care au calitatea de părți sau sunt împuternicite de acestea;
 12. Redactează draft-ul hotărârii aferent dosarelor care urmează să fie introduse, spre analiză, în cadrul ședinței de deliberări a Colegiului Director; draft-ul va cuprinde: numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), propunerea argumentată a soluției acordată de către titularul de dosar;
 13. Completează Registrul de deliberări și asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare;
 14. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează hotărârea emisă de către membrii Colegiului Director cu privire la motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate cu următoarele elemente: numărul hotărârii, numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), motivele de fapt şi de drept, punctul de vedere și/sau opiniile separate/concurente (după caz), dispozitivul hotărârii, modalitatea de plată a amenzii (după caz), căile de atac și termenul, numele (în ordine alfabetică) și semnăturile membrilor Colegiului Director care au emis hotărârea, numele/inițialele titularului și/sau asistentului care a/au redactat hotărârea; la finalul hotărârii se va menționa o Notă referitoare la constituirea de drept cu titlu executoriu a hotărârilor neatacate în termenul legal și se va ștampila pe fiecare pagină redactată;
 15. Înaintează hotărârea în vederea semnării acesteia de către toți membrii prezenți la ședință, o ștampilează pe fiecare pagină și, prin adresa de comunicare, o comunică în copie părților din dosar;
 16. Întocmește și înregistrează rezoluția cu privire la afișarea citației și/sau a hotărârii emise de Colegiul Director care nu a putut fi comunicată părților din dosar (după caz), la solicitarea titularului de dosar;
 17. Transmite o copie a hotărârii în care a fost aplicată sancțiunea contavențională, către compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului, în vederea punerii în executare, în termenul legal, în condițiile legii, a sancțiunii contravenționale aplicate;
 18. Salvează hotărârea finală după categorii;
 19. Adaugă la dosar, în ordine cronologică, toate documentele elaborate, DP-urile comunicate, confirmările de primire ale documentelor transmise și copia hotărârii; numerotează dosarul și îl pregătește pentru arhivare;
 20. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează punctele de vedere, solicitate în calitate de expert, membrilor Colegiului Director;
 21. Acordă asistenţă de specialitate persoanelor care se adresează Consiliului, la sediul instituţiei, telefonic, în scris sau prin e-mail care solicită îndrumări la redactarea unei eventuale petiţii; prezintă, succint, prevederile O.G. nr. 137/2000, modalitatea de redactare a petiţiei precum şi procedura de soluţionare a acesteia şi răspunde la eventualele nelămuriri;
 22. Poate participa la audiența solicitată de părțile din dosar și consemnează motivul solicitării în nota de audiență pe care, ulterior, o înregistrează și o îndosariază.
 23. Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului;
 24. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
 25. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
 26. Participă la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul de activitate specific, conform prevederilor legale;
 27. Participă la activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare.

 

III. Consilierul juridic are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;

 

IV. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, îndeplinește și alte atribuţii dispuse de către șeful de compartiment și/sau de către Președintele Consiliului, în limitele funcției pe care o execută.  

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. sunt:

 1. Studii de specialitate: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice
 2. Perfecționări (specializări): - Nu este cazul
 3. Vechime în specialitatea studiilor: 1 an
 4. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare PC – cunoștințe Word, Excel, utilizare e-mail și Internet: nivel mediu, testate prin probă suplimentară
 5. Limbi străine: Nu este cazul
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare: - capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficientă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare.
 7. Cerințe specifice: Nu este cazul
 8. Competenta managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): Nu este cazul

Atribuțiile postului:

I. Consilierul juridic are următoarele atribuții generale: 

 1. Îndeplinește activități specifice privind promovarea, monitorizarea și susținerea egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană și membrii familiilor lor care își exercită drepturile pe teritoriul României, fără discriminare, pe motiv de cetățenie și fără restricții sau obstacole nejustificate în calea dreptului lor la liberă circulație;
 2. Acordă sprijin de specialitate lucrătorilor din Uniunea Europeană și membrilor familiilor acestora, în cadrul procedurilor administrative-jurisdicționale derulate de către Consiliu, în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării, în mod uniform, pe teritoriul României, a drepturilor conferite prin art. 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin art. 1-10 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
 3. Analizează legislația specifică și cea conexă aplicabilă drepturilor lucrătorilor din Uniunea Europeană și membrii familiilor lor;
 4. Asigurară o evidență în format electronic a hotărârilor emise de Colegiul Director în cazurile gestionate de compartiment;
 5. Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului;
 6. Solicită asistență de specialitate din partea compartimentelor de specialitate;
 7. Se ocupă de corespondența cu terț

 

II. Consilierul juridic are următoarele atribuții în ceea ce privește îndeplinirea actelor procedurale și respectarea condițiilor de formă și fond cu privire la realizarea procedurii de soluționare a petițiilor și sesizărilor:

 1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
 2. Comunică petentului răspunsul initial;
 3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
 4. Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
 5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în vederea asigurării unui analize obiective a soluționării cauzei;
 6. Consemnează în registrul de evidență a audierilor ziua și ora la care vor avea loc ședințele de audieri, numele titularului de dosar, numărul dosarului, numărul petiţiei și numele părților;
 7. Întocmește lista cu dosarele programate pentru audierile ce urmează a avea loc, o afișează la sediul instituției (avizier) cu cel puțin o zi înainte de începerea fiecărei ședințe și asigură transmiterea ei în format electronic șefului SACD;
 8. Urmare procedurii de citare a părților, asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare și consemnează, într-o minută, susținerile părților prezente;
 9. Încrucișează punctele de vedere comunicate și acordă părților termen pentru transmiterea concluziilor scrise;
 10. Redactează rezoluția cu privire la demararea procedurii de investigație (după caz), la solicitarea titularului de dosar, o înregistrează și o transmite, împreună cu dosarul, compartimentului de specialitate din cadrul instituției;
 11. Acordă informații, la sediul instituţiei, telefonic, în scris sau prin e-mail, persoanelor care solicită detalii cu privire la stadiul dosarului în care au calitatea de părți sau sunt împuternicite de acestea;
 12. Redactează draft-ul hotărârii aferent dosarelor care urmează să fie introduse, spre analiză, în cadrul ședinței de deliberări a Colegiului Director; draft-ul va cuprinde: numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), propunerea argumentată a soluției acordată de către titularul de dosar;
 13. Completează Registrul de deliberări și asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare;
 14. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează hotărârea emisă de către membrii Colegiului Director cu privire la motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate cu următoarele elemente: numărul hotărârii, numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), motivele de fapt şi de drept, punctul de vedere și/sau opiniile separate/concurente (după caz), dispozitivul hotărârii, modalitatea de plată a amenzii (după caz), căile de atac și termenul, numele (în ordine alfabetică) și semnăturile membrilor Colegiului Director care au emis hotărârea, numele/inițialele titularului și/sau asistentului care a/au redactat hotărârea; la finalul hotărârii se va menționa o Notă referitoare la constituirea de drept cu titlu executoriu a hotărârilor neatacate în termenul legal și se va ștampila pe fiecare pagină redactată;
 15. Înaintează hotărârea în vederea semnării acesteia de către toți membrii prezenți la ședință, o ștampilează pe fiecare pagină și, prin adresa de comunicare, o comunică în copie părților din dosar;
 16. Întocmește și înregistrează rezoluția cu privire la afișarea citației și/sau a hotărârii emise de Colegiul Director care nu a putut fi comunicată părților din dosar (după caz), la solicitarea titularului de dosar;
 17. Transmite o copie a hotărârii în care a fost aplicată sancțiunea contavențională, către compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului, în vederea punerii în executare, în termenul legal, în condițiile legii, a sancțiunii contravenționale aplicate;
 18. Salvează hotărârea finală după categorii;
 19. Adaugă la dosar, în ordine cronologică, toate documentele elaborate, DP-urile comunicate, confirmările de primire ale documentelor transmise și copia hotărârii; numerotează dosarul și îl pregătește pentru arhivare;
 20. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează punctele de vedere, solicitate în calitate de expert, membrilor Colegiului Director;
 21. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
 22. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
 23. Participă la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul de activitate specific, conform prevederilor legale;

 

III. Consilierul juridic are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;

IV: Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, îndeplinește și alte atribuţii dispuse de către șeful de compartiment și/sau de către Președintele Consiliului, în limitele funcției pe care o execută.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director sunt:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice
 2. Perfecţionări (specializări): -
 3. Vechime în specialitatea studiilor: 1 an
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: operare PC – word, excel, Internet – nivel mediu, testate prin probă suplimentară
 5. Limbi străine:nu este cazul
 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilităţi, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, aptitudini de comunicare.
 7. Cerinţe specifice: -
 8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): -

 

Atribuțiile postului:

I. Consilierul juridic, asistentul titularului de dosar, are următoarele atribuții în ceea ce privește procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor:

 1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
 2. Comunică petentului răspunsul initial;
 3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
 4. Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
 5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în vederea asigurării unui analize obiective a soluționării cauzei;
 6. Consemnează în registrul de evidență a audierilor ziua și ora la care vor avea loc ședințele de audieri, numele titularului de dosar, numărul dosarului, numărul petiţiei și numele părților;
 7. Întocmește lista cu dosarele programate pentru audierile ce urmează a avea loc, o afișează la sediul instituției (avizier) cu cel puțin o zi înainte de începerea fiecărei ședințe și asigură transmiterea ei în format electronic șefului SACD;
 8. Urmare procedurii de citare a părților, asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare și consemnează, într-o minută, susținerile părților prezente;
 9. Încrucișează punctele de vedere comunicate și acordă părților termen pentru transmiterea concluziilor scrise;
 10. Redactează rezoluția cu privire la demararea procedurii de investigație (după caz), la solicitarea titularului de dosar, o înregistrează și o transmite, împreună cu dosarul, compartimentului de specialitate din cadrul instituției;
 11. Acordă informații, la sediul instituţiei, telefonic, în scris sau prin e-mail, persoanelor care solicită detalii cu privire la stadiul dosarului în care au calitatea de părți sau sunt împuternicite de acestea;
 12. Redactează draft-ul hotărârii aferent dosarelor care urmează să fie introduse, spre analiză, în cadrul ședinței de deliberări a Colegiului Director; draft-ul va cuprinde: numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), propunerea argumentată a soluției acordată de către titularul de dosar;
 13. La solicitarea șefului SACD, completează Registrul de deliberări și asigură înregistrarea ședinței cu aparatura existentă în dotare;
 14. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează hotărârea emisă de către membrii Colegiului Director cu privire la motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate cu următoarele elemente: numărul hotărârii, numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), motivele de fapt şi de drept, punctul de vedere și/sau opiniile separate/concurente (după caz), dispozitivul hotărârii, modalitatea de plată a amenzii (după caz), căile de atac și termenul, numele (în ordine alfabetică) și semnăturile membrilor Colegiului Director care au emis hotărârea, numele/inițialele titularului și/sau asistentului care a/au redactat hotărârea; la finalul hotărârii se va menționa o Notă referitoare la constituirea de drept cu titlu executoriu a hotărârilor neatacate în termenul legal și se va ștampila pe fiecare pagină redactată;
 15. Înaintează hotărârea în vederea semnării acesteia de către toți membrii prezenți la ședință, o ștampilează pe fiecare pagină și, prin adresa de comunicare, o comunică în copie părților din dosar;
 16. Întocmește și înregistrează rezoluția cu privire la afișarea citației și/sau a hotărârii emise de Colegiul Director care nu a putut fi comunicată părților din dosar (după caz), la solicitarea titularului de dosar;
 17. Transmite o copie a hotărârii în care a fost aplicată sancțiunea contavențională, către compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului, în vederea punerii în executare, în termenul legal, în condițiile legii, a sancțiunii contravenționale aplicate;
 18. Salvează hotărârea finală după categorii și o transmite, în format electronic, șefului SACD;
 19. Adaugă la dosar, în ordine cronologică, toate documentele elaborate, DP-urile comunicate, confirmările de primire ale documentelor transmise și copia hotărârii; numerotează dosarul și îl pregătește pentru arhivare;
 20. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează punctele de vedere, solicitate în calitate de expert, membrilor Colegiului Director;
 21. Asigură ordinea și buna organizare a dosarelor, hotărârilor, punctelor de vedere emise, a registrelor și condicilor din cadrul SACD, precum și a celorlalte documente specifice activității serviciului;
 22. La solicitarea șefului SACD, întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul serviciului;
 23. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
 24. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
 25. Participă la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul de activitate specific, conform prevederilor legale;
 26. Respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;
 27. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, îndeplinește și alte atribuţii dispuse de către șeful SACD sau de către Vicepreședintele Consiliului, în limitele funcției pe care o execută.

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Avizări, Contracte și Structuri Teritoriale, Direcția Juridică sunt:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice.
 2. Perfecţionări (specializări): -
 3. Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Nu este cazul.
 5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Nu este cazul.
 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în coordonarea executării lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.
 7. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.
 8. Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –

Atribuțiile postului:

 1. La solicitarea șefului ierarhic direct şi cu avizul directorului Direcţiei Juridice, colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii şi eliminării tuturor formelor de discriminare;
 2. Reprezintă interesele CNCD-ului în faţa diferitelor autoritati, precum şi în cazul oricărei proceduri prevăzute de legislaţia în vigoare, întocmind şi actele necesare inclusiv corespondenţă;
 3. Efectuează studii comparative pe legislaţie, în vederea armonizării legislative;
 4. Colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative;
 5. Avizează proiectele de acte normative, pe care le supune controlului şefului de birou şi directorului Direcției Juridice;
 6. Vizează de legalitate ordinele emise de Preşedinte Consiliului;
 7. Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul biroului;
 8. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
 9. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
 10. Monitorizează Monitorul Oficial pentru urmărirea legislaţiei care apare şi transmite compartimentelor de specialitate copii ale monitoarelor aferente;
 11. Avizează asupra legalităţii documentelor şi a măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea instituţiei sau de către celelalte departamente în desfăşurarea activităţii şi care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, inclusiv a contractelor de achiziţie publică;
 12. Întocmește referatul de necesitate pentru produsele/serviciile necesare Direcției Juridice;
 13. Efectuează sondarea pieţei cu privire la achiziţia unor produse/servicii de către instituţie sau îndeplineşte atribuţia de publicitate (SEAP), după caz;
 14. Elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor privind achiziţia unor produse/ servicii, precum şi actele adiţionale la acestea, după caz;
 15. Colaborează la solicitarea șefului ierarhic direct la întocmirea Strategiei Anuale a Achizițiilor Publice, la întocmirea Programului Anual de Achiziţii precum și la Anexa privind Achizițiile Directe;
 16. Colaborează la întocmirea bugetului anual al departamentului, atunci când se impune;
 17. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 18. Asigură raportările către A.N.A.P. /SEAP privind achiziţiile publice derulate de CNCD;
 19. Formulează puncte de vedere în scris cu privire la neregulile semnalate în documentele supuse avizării juridice şi le comunică celor ce le întocmesc respectivele documente, în vederea îndreptării acelor nereguli;
 20. Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 21. Elaborează procedurile scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul biroului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;
 22. Întocmeşte, elaborează şi actualizează Registrul Riscurilor la nivelul Direcţiei Juridice, la desemnarea şefului ierarhic;
 23. La solicitarea sau cu acordul directorului Direcției Juridice, formulează puncte de vedere de specialitate în cauzele în care C.N.C.D. este chemat în faţa instanţelor judecătoreşti în calitate de expert în domeniul nediscriminării, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, pe care le supune avizării directorul Direcţiei Juridice;
 24. La solicitarea şefului ierarhic superior şi cu acordul Directorului Direcţiei Juridice Colaborează cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului din alte state cu atribuții similare C.N.C.D;
 25. La solicitarea şefului ierarhic superior şi cu acordul Directorului Direcţiei Juridice participă la conferințe, seminarii, dezbateri, reuniuni, manifestări științifice etc. naționale și internaționale în domeniu drepturilor omului în general și al combaterii discriminării în special;
 26. La solicitarea şefului ierarhic superior şi cu acordul Directorului Direcţiei Juridice propune și elaborează proiecte și protocoale de colaborare cu instituții similare internaționale pentru asigurarea activității de prevenire în domeniul nediscriminării;
 27. La solicitarea şefului ierarhic superior şi cu acordul Directorului Direcţiei Juridice elaborează, realizează, monitorizează și evaluează proiecte având  ca scop promovarea principiului nediscriminării;
 28. La solicitarea şefului ierarhic superior şi cu acordul Directorului Direcţiei Juridice elaborează și implementează proiecte comune cu instituții publice, organizații neguvernamentale și entități care acționează în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de discriminare;
 29. Întocmeşte  statistici cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care instituţia are calitate de expert;
 30. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 31. Colaborează cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituției pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate;
 32. Cu acordul şefului ierarhic superior, participă la activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare;
 33. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi a altor atribuţii dispuse de către directorul Direcției Juridice sau a șefului ierarhic direct.
 1. Respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Contencios, Juridic și Expertize, Direcția Juridică sunt:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice.
 2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Nu este cazul
 3. Vechime în specialitatea studiilor: 7 ani
 4. Limbi străine (necesitate şi nivel  de cunoaştere): Nu este cazul.
 5. Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilităţi, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, , capacitate de a consilia.
 6. Cerinţe specifice : disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

Atribuțiile postului:

 1. Realizarea punctelor de vedere cu rol de expertiză de specialitate, în baza dispozițiilor art. 27 din O.G. nr. 137/2000R;
 2. La solicitarea şefului ierarhic, reprezintă interesele C.N.C.D.-ului în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cazul oricărei proceduri prevăzute de legislaţia în vigoare, întocmind şi toate lucrările procesuale necesare reprezentării în instanţă, inclusiv corespondenţa,
 3. La solicitarea şi cu acordul şefului ierarhic, colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii şi eliminării tuturor formelor de discriminare
 4. Efectuează studii comparative pe legislaţie, în vederea armonizării legislative;
 5. Colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative;
 6. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
 7. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
 8. Întocmeşte statistici cu privire la cauzele intentate în baza dispozițiilor art. 27 din O.G. nr. 137/2000R, precum și cu privire procesele CNCD-ului în instanţele judecătoreşti sau alte organe de jurisdicţie;
 9. Ține evidența hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în cauzele intentate în baza dispozițiilor art. 27 din O.G. nr. 137/2000R, precum și în cauzele în care C.N.C.D. are calitate procesuală litigioasă;
 10. Colectează datele statistice şi participă la elaborarea statisticilor de specialitate ale Direcţiei Juridice;
 11. Monitorizarea stadiului în care se află hotărârile contestate ale Consiliului și trasmiterea sentintelor civile rămase definitive și irevocabile către persoana însarcinată cu îndeplinirea formalitaților de punere în executare a hotărârilor CNCD;
 12. Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 13. La solicitarea sefului ierarhic şi cu acordul directorului Directiei Juridice, acorda viză de legalitate;
 14. La solicitarea sefului ierarhic şi cu acordul directorului Directiei Juridice, efectuează activități specifice de inspecție;
 15. Elaborează procedurile scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;
 16. Monitorizează „Monitorul Oficial” pentru urmărirea legislaţiei care apare şi transmite compartimentelor de specialitate copii ale monitoarelor aferente;
 17. Elaborează procedurile scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;
 18. Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul serviciului;
 19. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi a altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior.
 20. Respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;

 

Bibliografie-birou-avizari-contracte.pdf

Bibliografie-cons.juridic-as-bpmsetlue.pdf

Bibliografie-cons.juridic-sup-bpmsetlue.pdf

Bibliografie-serv-asistenta-colegiu-director.pdf

Bibliografie-serv-contencios-juridic.pdf

Acte-necesare-pentru-inscrierea-la-concurs.docx

Formular-de-inscriere.docx

Model-adeverinta.pdf

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 03 iunie 2020

03 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 27 mai 2020

27 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicatul de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 20 mai 2020

20 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele