ANUNŢ DE CONCURS

 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante:

Șef birou în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. – 1 post.

Concursul de promovare în funcție publică de conducere se va desfășura la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 16.12.2019, ora 11:00 şi un interviu, în termenul legal.

În cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză.

Data de susţinere a probei suplimentare de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză: 13.12.2019 ora 09:30.

Dosarele de înscreiere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 13.11.2019 - 02.12.2019.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale de participare, conform art. 483 alin.(2) lit. a)-e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice:

 1. Şef birou în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. sunt:
 • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată;
 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • Perfecționări (specializări): studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Limbi străine: limba engleză - avansat
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, aptitudini de comunicare, aptitudinea de a desfășuraactivități complexe, capacitatea de lucru în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, capacitate de a consilia;
 • Cerințe specifice (călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit în anumite condiții): da;
 • Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): da.

Atribuțiile postului:

 1.    Conduce, coordonează și controlează activitatea Biroului pentru promovarea, monitorizarea si susținerea egalității de tratament pentru lucrătorii U.E;
 2. Asigură cooperarea și schimbul de informații cu  instituțiile care au atribuții la nivel național în domeniile prevăzute de lege, enumerate în anexa nr. 1 la Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene  , în scopul asigurării promovării ș isusținerii egalității de tratament pentru lucrătorii din Uniunea Europeană și membrii familiilor lor;
 3. Supervizează colaborarea și comunicarea periodică cu asociațiile, organizațiile profesionale, organismele neguvernamentale, inclusiv organizațiile patronale și sindicale sau alte entități juridice care, în temeiul legislației naționale, al statutelor și al contractului colectiv de muncă aplicabil, au un interes legitim în asigurarea respectării drepturilor lucrătorilor din Uniunea Europeană și ale membrilor familiilor lor;
 4. Contribuie la realizarea și actualizarea secțiunii din pagina de internet a Consiliului, dedicată informării periodice cu privire la drepturile conferite de legislația Uniunii Europene privind libera circulație a lucrătorilor, în limba română și cel puțin într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene; se asigură  că aceste date sunt clare, accesibile și exhaustive;
 5. Desfășoară activități specifice de susținere a instituției pe lângă instituții publice, organisme locale, regionale, naționaleși chiar internaționale;
 6. Stabilește necesarul de buget anual al biroului și programul de lucru, administrează personalul din cadrul acestuia;
 7. Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășuratăîn cadrul biroului;
 8. Verifică și supervizează materialele informative, rapoartele, studiile, alte documente ce vizează activitatea specifică biroului;
 9. Asigură colaborarea cu Serviciul Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul și supervizează din punct de vedere juridic traducerea documentelor internaționale de interes în domeniul prevenirii și combaterii discriminării lucrătorilor din Uniunea Europeană și membrilor familiilor lor;
 10. Promovează imaginea instituției și activitatea biroului atât în exteriorul cât și în interiorul acesteia;
 11. Identifică și gestionează registrul riscurilor;
 12. Respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal.
 13. Participă la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, la conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi alte tipuri de evenimente similare în domeniul de activitate precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile, control intern managerial, combaterea discriminării sau alte domenii care pot fi utile în activitatea desfăşurată.
 14. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului.
 15. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului.
 16. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi altor atribuţii care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului, dispuse de conducerea instituției.

 

Bibliografie-sef-birou.pdf

Acte-necesare-pentru-inscrierea-la-concurs.docx

Model-adeverinta.pdf

Formular-de-inscriere.docx

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 03 iunie 2020

03 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 27 mai 2020

27 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicatul de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 20 mai 2020

20 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele