ANUNŢ privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează în data de 4 noiembrie 2019, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3 sectorul 1, concurs/examen în vederea promovării în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.Concursul/examenul constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 4 noiembrie 2019 ora 10:00 şi a unui interviu în termenul legal.

           

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi la Biroul Resurse Umane şi Salarizare în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea oncursului/examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

- formularul de înscriere (pus la dispoziţie de Biroul Resurse Umane şi Salarizare).

- cazierul administrativ eliberat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (în urma unei cereri de solicitare a funcţionarului public).

 

Bibliografia stabilită pentru examen este anexată la prezentul anunţ. 

 

PREŞEDINTE,

Csaba Ferenc ASZTALOS     

 

Bibliografie-biroul-avizari-contracte-si-structuri-teritoriale.pdf

Bibliografie-serv.contencios-juridic-si-expertize.pdf

Bibliografie-serv.inspectie-si-analiza.pdf

 

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 03 iunie 2020

03 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 27 mai 2020

27 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...

Comunicatul de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 20 mai 2020

20 May 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele